Användarvillkor

Introduktion

Denna webbplats ("webbplatsen") ägs och drivs av Mondelez Europe Services GmbH och Mondelez Sverige AB, som båda är dotterbolag till Mondelēz International, Inc. Den är tillgänglig för dig i informationssyfte. Genom att besöka och använda denna webbplats accepterar du och samtycker till Användarvillkoren utan begränsningar eller förbehåll. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor, bör du inte använda denna webbplats.

Din användning av webbplatsen

Om inget annat anges är webbplatsen till för ditt personliga och icke-kommersiella bruk. Du får inte ändra, kopiera, distribuera, göra tillgängligt, överföra, visa, utföra, återge, publicera, licensiera, skapa härledda arbeten från, överföra eller sälja någon information, programvara, produkt eller tjänst som erhållits från webbplatsen. Du kan visa och elektroniskt kopiera, ladda ner och skriva ut papperskopior av det material som finns på webbplatsen för ditt eget icke-kommersiella bruk, förutsatt att du inte ändrar eller tar bort någon upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt. All annan användning av material på webbplatsen, inklusive men ej begränsat till ändringar, återgivande, distribution, nyutgivning, visning eller överföring av innehållet på denna webbplats utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet.

Allt material du laddar ner, inklusive men ej begränsat till programvara, filer, grafik, data eller något annat innehåll, ägs av oss eller våra licensgivare. När du laddar ner detta material tillhandahålls det av oss under en licens som kan återkallas. Vi behåller fullständig äganderätt till programvaran och alla tillhörande immateriella rättigheter. Du får inte distribuera eller sälja materialet, eller bakåtkompilera, disassemblera eller på annat sätt omvandla det till någon annan form. Du får inte skapa en hyperlänk till en annan webbplats.

Varumärken

Alla varumärken, servicemärken och handelsnamn (sammantaget "märken") som används på denna webbplats är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör och ägs av oss eller andra respektive ägare som har beviljat oss rätt och licens att använda sådana varumärken.

Vid användning, kopiering eller ändring av dessa märken utan föregående skriftligt medgivande kommer vi att vidta lämpliga åtgärder.

Material du skickar in

Du ansvarar för allt du skickar in, inklusive lagenlighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt för sådant material. Du får inte ladda upp, distribuera, eller på annat sätt publicera via webbplatsen något innehåll som är ärekränkande, nedsättande, obscent, hotande, inkräktande på sekretess eller offentliga rättigheter, kränkande, olagligt eller på annat sätt anstötligt, eller som kan utgöra eller uppmuntra till brott, kränka rättigheterna för någon part eller på annat sätt ge upphov till skadeståndsansvar eller bryta mot någon lag eller påverka vårt företags image. Du får inte ladda upp kommersiellt innehåll på webbplatsen.

Med undantag för personuppgifter som vi kan samla in från dig i enlighet med vår Sekretesspolicy, så kommer alla kommentarer, förslag, idéer, grafik eller annan information som du meddelar oss via denna webbplats att bli vår egendom, även om detta avtal senare avslutas. Vi och de företag vi utser äger rätt att kopiera, offentliggöra, distribuera, införliva och på annat sätt använda material som du skickar för alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål, utan skyldighet att kompensera dig eller andra för materialet.

Ansvarsfriskrivning

Vi utfärdar inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av denna webbplats innehåll. Denna webbplats och det material, information, tjänster och produkter på denna webbplats, inklusive, men utan begränsning, text, grafik och länkar, tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, frånsäger vi oss alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, frihet från datorvirus, och garantier som följer av sedvanlig affärssed eller prestanda. Vi gör inte gällande eller garanterar att de funktioner som finns på webbplatsen kommer att vara oavbrutna eller felfria, att fel kommer att rättas till, eller att denna webbplats eller den server som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi utfärdar inga garantier eller utfästelser om användning av material på denna webbplats med avseende på fullständighet, korrekthet, exakthet, lämplighet, nytta, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Utöver ovanstående, i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, är det du (och inte vi) som står för hela kostnaden för nödvändig service, reparation eller korrigering.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning tillämplig lag tillåter, är vi under inga omständigheter ansvariga för direkta, indirekta, särskilda, straffbara, tillfälliga, exemplifierande skador eller följdskador, eller några som helst skador, även om vi tidigare har informerats om risken för sådana skador, vare sig i en åtgärd under kontrakt, försumlighet eller någon annan teori, som uppstår ur eller i samband med användningen, oförmågan att använda, eller utförande av information, tjänster, produkter och material som finns tillgängligt från denna webbplats. Dessa begränsningar gäller oavsett fel i otillräckligt syfte för någon begränsad åtgärd. För undvikande av tvivel ska ingenting häri begränsa vårt ansvar för personskador som orsakats av vårdslöshet.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla oss och våra tjänstemän, chefer, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer skadeslösa från alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokat- och rättegångskostnader, som härrör från varje överträdelse av dessa användarvillkor eller någon verksamhet med anknytning till ditt Internetkonto (inklusive, men inte begränsat till, vårdslöst eller felaktigt handlande), av dig eller någon annan person som har åtkomst till webbplatsen och som använder ditt Internetkonto.

Säkerhet

Vi tillhandahåller inte investeringsrådgivning genom denna webbplats, och materialet på webbplatsen ska inte betraktas som ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning att köpa, några värdepapper i Mondelēz International, Inc. Om du väljer att använda något material som finns tillgängligt på webbplatsen för att bedöma om du ska köpa eller sälja värdepapper i Mondelēz International, Inc., tänk på att materialet på webbplatsen endast återspeglar tidigare resultat och historisk information, och att sådana resultat och sådan information inte nödvändigtvis ger någon indikation om framtida utveckling.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan ge åtkomst till andra webbplatser. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser, och du går in på dem helt på egen risk. Vi stödjer heller inte eller godkänner någon produkt eller information som erbjuds på webbplatser som du når via denna webbplats. Kontrollera webbadressen (URL) som finns i din webbläsare för att avgöra om du fortfarande befinner dig på denna webbplats eller har flyttat till en annan webbplats.

Jurisdiktion

Denna webbplats är endast avsedd för användning i Sverige ("landet") och vi garanterar eller antyder inte på något sätt att materialet på webbplatsen är lämpligt för användning utanför landet. Om du använder webbplatsen från en plats utanför landet, gör du det under eget ansvar och du ska följa alla tillämpliga lokala lagar. Anspråk rörande webbplatsen eller din användning av den ska regleras av lagstiftningen i landet utan hänsyn till konflikter som kan uppstå mellan rättssystem, och du accepterar att jurisdiktionen i något rättsligt förfarande direkt eller indirekt till följd av eller i samband med webbplatsen ska vara i domstolen i landet.

Ändring av webbplatsen och dessa användarvillkor

Genom att tillhandahålla material på webbplatsen, utlovar vi inte att materialet kommer att fortsätta att vara tillgängligt för dig. Vi har rätt att när som helst stänga ner hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande till dig. Vi förbehåller oss också rätten att ändra regler, villkor och meddelanden enligt vilka denna webbplats erbjuds, och din användning av webbplatsen efter att sådana ändringar gjorts ska anses utgöra ditt medgivande till sådana modifierade användarvillkor. Du samtycker till att regelbundet granska dessa användarvillkor för att kontrollera om de har ändrats.

Uppsägning av detta avtal

Detta avtal gäller tills det sägs upp av endera parten. Du kan säga upp avtalet när som helst genom att förstöra allt material som erhållits från denna webbplats, tillsammans med all relaterad dokumentation och alla kopior och installationer. Vi kan säga upp avtalet när som helst och utan föregående meddelande till dig om, enligt vår bedömning, du bryter mot något villkor i detta avtal. Vid uppsägning måste du förstöra allt material och upphöra att gå in på webbplatsen.

Övrigt

Om någon bestämmelse i detta avtal är olaglig, ogiltig eller icke verkställbar ska de återstående bestämmelserna i avtalet ändå stå kvar. Detta utgör hela avtalet mellan dig och oss beträffande alla aspekter av din användning av denna webbplats.